About TaleAR

usa.png
ua.png
element.jpg
amazon.png

In English

usa.png
Update

Today, children are increasingly being held hostage by smartphones, tablets and more. On the other hand, one cannot imagine a modern-day child who learns only with books and does not have to touch technology until he comes of age. It is necessary to come to such a golden environment, during which you can find a balance between playing and learning, playing and reading, playing numbers… That is why the TaleAR project, has developed in the first series such books in which children can count, play and read , and lay puzzles. TaleAR books will develop attention, ingenuity, humor, compassion, curiosity, the ability to wonder and other necessary qualities in a child.

 

Issue

Today you can already find books in which some pages are animated with augmented reality. Such books, as a rule, are published in only one language, do not contain animations on all pages. Therefore, some young children lose interest in reading quickly (or when reading adult books) and look for the next animation pages. That is, for such children, the book ceases to fulfill its main function. The authors of TaleAR believe that the niche of augmented reality products for children from 3 to 6 years old is not filled with the necessary content.

 

Idea

So we decided to think of books that would be of interest to children as young as 3 years old. We have chosen short, instructive, folk tales. Due to the small amount of text they have, the main focus is on the fun animation of each page and the reproduction of the fairy tale at the expense of the app (the child can use the book himself). We also decided to make the book in 3 languages at the same time.

 

Goal:

The purpose of our project is complex because, on the one hand, it is to bring the child's attention back to the printed literature, but on the other hand, to the attention that is able to interact with modern technologies.

 

In Ukrainian - українською

ua.png
Актуалізація

На сьогодні діти все частіше стають заручниками смартфонів, планшетів та інше. З іншого боку, не можна уявити собі сучасну дитину, яка вчиться тільки з книжками і не повинна до повноліття торкатись до технологій. Потрібно прийти до такої золотої середини, під час якої можна знайти баланс між грою та навчанням, грою та читанням, грою на лічбою… Саме тому проект TaleAR, розробив у першій серії такі книжки, в яких діти зможуть і порахувати, і пограти, і почитати, і поскладати пазли. Книги від TaleAR розвиватимуть увагу, кмітливість, почуття гумору, співчуття, допитливість, вміння дивуватись та інші необхідні якості в дитини.

 

Проблематика

Сьогодні вже можна знайти книжки, в яких деякі сторінки анімуються за допомогою доповненої реальності. При цьому такі книжки, як правило, видаються лише однією мовою, не містять анімацій на всіх сторінках. Тому деякі діти молодшого віку, досить швидко втрачають інтерес до читання (або коли їм читають книжки дорослі) і шукають наступні сторінки з анімаціями. Тобто для таких дітей, книга перестає виконувати свою основну функцію. Автори TaleAR вважають, що ніша продуктів з доповненою реальність, для дітей від 3-х до 6-ти років, не заповнена потрібним

контентом.

 

Ідея

Тому ми вирішили продумати книжки, які були б цікаві дітям у віці від 3-х років. Ми обрали короткі, повчальні, народні казки. За рахунок невеликої кількості тексту у них, основний акцент зроблено на веселій анімації кожної сторінки та на відтворенні тексту казки за рахунок додатку (дитина самостійно може користуватись книгою). Також ми вирішили зробити книжку одночасно на 3-х мовах.

 

Мета

Мета нашого проекту комплексна, тому що з однієї сторони вона заключається у тому, щоб повернути увагу дитини до друкованої літератури, але з іншого боку, уваги до літератури, яка має змогу взаємодіяти з сучасними технологіями.

Замовити на "Амазоні"

amazon.png

In Russian - по-русски

Актуализация

Сегодня дети все чаще становятся заложниками смартфонов, планшетов и др. С другой стороны, нельзя представить себе современную ребенка, который учится только с книгами и не должна до совершеннолетия касаться к технологиям. Нужно прийти к такой золотой середины, во время которой можно найти баланс между игрой и обучением, игрой и чтением, игрой на счетом ... Именно поэтому проект TaleAR, разработал в первой серии такие книги, в которых дети смогут и посчитать, и поиграть, и почитать и сложить пазлы. Книги от TaleAR развивать внимание, сообразительность, чувство юмора, сочувствие, любознательность, умение удивляться и другие необходимые качества у ребенка.

 

Проблематика

Сегодня уже можно найти книги, в которых некоторые страницы анимируются с помощью дополненной реальности. При этом такие книги, как правило, выдаются только на одном языке, не содержат анимаций на всех страницах. Поэтому некоторые дети младшего возраста, достаточно быстро теряют интерес к чтению (или когда им читают книги взрослые) и ищут следующие страницы с анимациями. То есть для таких детей, книга перестает выполнять свою основную функцию. Авторы TaleAR считают, что ниша продуктов с дополненной реальности, для детей от 3-х до 6-ти лет, не заполнена нужным контентом.

 

Идея

Поэтому мы решили продумать книги, которые были бы интересны детям в возрасте от 3-х лет. Мы выбрали короткие, обучающие, народные сказки. За счет небольшого количества текста в них, основной акцент сделан на веселой анимации каждой страницы и на воспроизведении текста сказки за счет приложения (ребенок самостоятельно может пользоваться книгой). Также мы решили сделать книгу одновременно на 3-х языках.

 

Цель

Цель нашего проекта комплексная, потому что с одной стороны она заключается в том, чтобы вернуть внимание ребенка к печатной литературы, но с другой стороны, внимание к литературе, которая имеет возможность взаимодействовать с современными технологиями.

Заказать на "Амазоне"

amazon.png